Działka budowlana 1,17 ha, Warszawa, Wilanów, Wiedeńska

działka budowlana • na sprzedaż • rynek pierwotny • Warszawa • Wilanów • Wiedeńska

15 219 100  • 11707 
1 300 zł za m2

 Dodaj do schowka Usuń ze schowka Kontakt

Na sprzedaż działki w Wilanowie przy ul. Wiedeńskiej - 300 m od ulicy Przyczółkowej i 1000 m od POW.
Świetna lokalizacja - blisko infrastruktury miejskiej i terenów rekreacyjnych.


Dla powyższego terenu MPZP ustala teren budownictwa jednorodzinnego ekstensywnego. Zabudowana wolnostojąca, w tym małe domy mieszkalne (do czterech mieszkań w jednym budynku).

MPZP szczegółowo:

Przeznaczenie terenu: teren budownictwa jednorodzinnego ekstensywnego
2.1. Przeznaczenie podstawowe zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca w tym małe domy mieszkalne (do czterech mieszkań w jednym budynku) i bliźniacza z wykluczeniem zabudowy szeregowej oraz budynków gospodarczych;
2.2. Przeznaczenie uzupełniające wolnostojące obiekty usług oświaty: szkoły podstawowe lub ponadpodstawowe, przedszkola, kluby; wyklucza się lokalizowanie obiektów usługowych wbudowanych w obiekty mieszkaniowe; wyklucza się lokalizację usług uciążliwych;
2.3. Przeznaczenie dopuszczalne tereny sportu i rekreacji ;tereny zieleni miejskiej; obiekty podstawowych usług handlu i bytowych o powierzchni użytkowej nie większej niż 200 m˛; drugorzędny układ drogowy;
3.Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
3.1. Strefy uciążliwości hałasowej w strefie zagrożeń hałasu lotniczego obiekty związane ze stałym pobytem ludzi muszą być projektowane w sposób zapewniający ochronę przed hałasem zgodnie z Polską Normą;
3.2. Powierzchnia biologicznie czynna minimalnie 70 % dla każdej działki inwestycyjnej
3.3. Powierzchnia zabudowana maksymalnie 25 % dla każdej działki inwestycyjnej;
3.4. Wysokość zabudowy do II kondygnacji naziemnych (z zastrzeżeniem pkt 3.7.) do 10,0 m wysokości;
3.5. Intensywność zabudowy do 0,5;
3.6. Minimalna wielkość działki budowlanej 2000 m˛ - dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej; 1000 m2 - dla zabudowy bliźniaczej; minimalna szerokość frontu działki budowlanej dla zabudowy jednorodzinnej wynosi 18,0 m;
3.7. Przekrycie budynków dachy o kącie spadku od 30o do 60o ; dopuszcza się dodatkową kondygnację ukrytą w dachu budynku; ustala się jedyny dopuszczalny materiał pokrycia dachu jako: dachówkę ceramiczną, blachodachówkę, blachę miedzianą, blachę miedziowaną;
3.8. Dostępność komunikacyjna od strony ulicy: Zdrowej, Sobieskiego - Bis, projektowanej ulicy 23 KDD, na warunkach określonych w §11;
3.9. Formy parkowania: parkowanie pojazdów musi odbywać się na terenie własnej działki inwestora; dopuszcza się jedynie garaże o wysokości maksymalnej 1,0 kondygnacji; budynki garaży wolnostojących powinny być dostosowane pod względem formy architektonicznej do otaczającej zabudowy przy czym wyklucza się wznoszenie garaży tymczasowych;
4. Zasady kształtowania przestrzeni
4.1. Dominanty wysokościowe nie dopuszcza się akcentów wysokościowych tworzących dominanty o zasięgu wykraczającym poza granice terenu; 4.2. Otwarcia widokowe nie określa się;
4.3. Linie zabudowy ustala się w odległości co najmniej 6,0 m od linii rozgraniczających głównego i drugorzędnego układu ulicznego oraz 25 m od muru Parku Natolińskiego;
4.4. Ogrodzenia ustala się realizację ogrodzeń ażurowych w 80%, pozbawionych ostrych krawędzi górnych, o wysokości do 2,2 m i formach harmonizujących z projektowaną zabudową działek;
4.5. Detale urbanistyczne nie określa się;
4.6. Kolorystyka elewacji i dachu ustala się jasną, pastelową kolorystykę elewacji ; ustala się ciemną tonację dachów;
4.7. Elementy zieleni miejskiej nie określa się; 5. Warunki ochrony przyrodniczej terenu ustala się ochronę istniejących i zbiorowisk paraleśnych; w zaznaczonej na rysunku planu strefie zasięgu stanowisk archeologicznych realizacja zabudowy uwarunkowana jest dokonaniem wyprzedzających badań archeologicznych przeprowadzonych pod nadzorem właściwych władz konserwatorskich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; nie dopuszcza się zabudowy kubaturowej w strefie 25,0 m od muru Parku Natolińskiego; 6. Infrastruktura techniczna   dopuszcza się lokalizację lokalnych stacji transformatorowych 15/0,4 kV;

Zapraszam
Marta Zawalich
519 520 626
(We speak English)
Dane kontaktowe

Domańska & Popkowski Nieruchomości

ul. Walecznych 3 03-916 Warszawa

tel: +48 22 828 71 09

Marta Zawalich

tel: +48 519 520 626

Osoba do kontaktu: Marta Zawalich

 Wyślij wiadomość e-mail

  • powierzchnia: 11707 m2
  • powierzchnia działki: 11707 m2
  • ogrodzenie: nie ogrodzona
  • dojazd: utwardzony
  • numer oferty: 776/836/OGS
  • data ostatniej aktualizacji: 22 Maj 2019

Dane kontaktowe

Domańska & Popkowski Nieruchomości

ul. Walecznych 3 03-916 Warszawa

tel: +48 22 828 71 09

Marta Zawalich

tel: +48 519 520 626

Osoba do kontaktu: Marta Zawalich

 Wyślij wiadomość e-mail